• საგარანტიო პირობები

შპს „ ამაზონშოფ “ იძლევა გარანტიას საგარანტიო ტალონში მითითებული ვადით. საგარანტიო მომსახურება განხორციელდება  შპს „ ამაზონშოფ “ – ის მიერ რეკომენდირებულ სერვის ცენტრში.

ნივთი მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს დაუზიენებელი ყუთით, სრული შეფუთვით, კომპლექტაციითა და ყოველგვარი მექანიკური დაზიანების გარეშე.

თუ ქარხნული წუნის აღმოჩენა მოხდა პროდუქტის შეძენიდან 1 (ერთი) სამუშაო დღის გასვლის შემდგომ, ნივთი ექვემდებარება შეკეთებას საგარანტიო პიროების გათვალისწინებით.

 • საგარანტიო მომსახურება:
 • საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება მიღება-ჩაბარების გაფორმების მომენტიდან
 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ  დაზიანებული  მოწყობილობის შეკეთებას სრული გარანტიის პერიოდში.
 • ·საგარანტიო მომსახურების მისაღებად ნივთის მფლობელმა შპს „ ამაზონშოფ “ – ის მიერ რეკომენდირებულ სერვის ცენტრში უნდა წარადგინოს შპს „ ამაზონშოფ “ – ის  მიერ გადაცემული საგარანტიო ტალონი, ასევე უპირველესად ნივთის ოფიციალური საგარანტიო ტალონი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში
 • საგარანტიო მომსახურების განსახორცილებლად აუცილებელია დაცული იქნეს მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.
 • საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება თუ:
 • გასულია საგარანტიო ვადა
 • საგარანტიო ტალონი, (ასევე ნივთის ოფიციალური საგარანტიო ტალონი)  არ არის წარმოდგენილი ( დაკარგულია)
 • საგარანტიო ტალონში ან მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერიული ნომერი/იმეი კოდი
 •  მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი
 • ნივთს აღენიშნება მექანიკური, თერმული ან წყლის მიერ მექანიზმში შეღწევისაგან გამოწვეული დაზიანება.
 • ნივთი დაზიანდა მესამე პირის მიერ არასწორი მონტაჟის ან ჩართვის დროს. არ იქნა გათვალისწინებული სამომხმარებლო ინსტრუქციაში არსებული საექსპლუატაციო პირობები.
 • დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან/და ლუქი
 • დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი          ან დაბალი ტეპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების და პირობების დარღვევით.
 • თუ ნივთი არაა საწარმოო ან კომერციული დანიშნულების და დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენებისას.
 • ნივთი შეკეთებულია ან “გახსნილია” თვითნებურად, ან არაოფიციალურ სერვისცენტრების მიერ.
 • აქსესუარებზე (მათ შორის: ელემენტი, აკუმულატორი, თავაკი, ყურსასმენი, დამტენი მოწყობილობა და სხვა) არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები.
 • მოწყობილობის სახარჯი მასალები გამოყენებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით
 • ნივთი შეკეთებულია ან გახსნილია თვითნებურად, ან არაოფიციალურ სერვისცენტრის მიერ.
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან გადაკეთებულია.
 • ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში:
 • თუ ნივთს გაყიდვიდან 1 (ერთი) დღის განმავლობაში აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი. მყიდველმა დაზიანებული ნივთი უნდა წარადგინოს ან გააგზავნოს  შპს „ ამაზონშოფ “ -ის მიერ რეკომენდირებულ სერვის ცენტრში. ნივთი შეიცვლება თუ შპს „ ამაზონშოფ “ – ის მიერ რეკომენდირებულ სერვის ცენტრი დაადასტურებს ქარხნულ დეფექტს.
 • საგარანტიო პირობებიდან გამომდინარე, ნივთის შეცვლის შემთხვევაში, საკურიერო ხარჯების ანაზღაურება ხდება მომხმარებლის მიერ.
 • პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლა:
 • პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია: მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ ტექნიკური მახასიათებლების აღწერასა და მის ვიზუალურ მხარეს. პროდუქტის შეცვლა ან უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან 1 სამუშაო დღის განმავლობაში.
 •  ინტერნეტ მაღაზია არ იბრუნებს და არ ცვლის პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი აღარ მოგწონთ, საჭიროდ აღარ მიიჩნევთ მის ფლობას, არ ამართლებს თქვენს მოლოდინს და სხვა მსგავსი მიზეზების გამო.
 • კომპანია არ იბრუნებს და არ ცვლის ნივთს იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა, მისი მიღება – ჩაბარების დროს , არასათანადოდ შეამოწმა პროდუქტი და მას აღენიშნება მექანიკური დაზიანება, არ ემთხვევა საიტზე წარმოდგენილ ფოტოს ან არ აქვს სრულად წარმოდგენილი კომპლექტაცია.
 •  ნივთი არ ბრუნდება იმ შემთხვევაში თუ დაზიანებულია შეფუთვა, აკლია ინსტრუქცია(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ნივთს აღენიშნება გარეგანი მოხმარების კვალი, დაშლილია თვითნებურად, შეცვლილია სხვა პროდუქტით.
 • დამატებითი პირობები
 • მიღება-ჩაბარების გაფორმებამდე, ნივთის მიღებისთანავე მომხმარებელმა უნდა გადაამოწმოს მისი ვიზუალური მდგომარეობა კურიერის თანდასწრებით.
 • ნებისმიერი ტიპის პრობლემის ან ვიზუალური დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს ჩვენს ოპერატორს კურიერის გაშვებამდე და დეტალურად აუხსნას არსებული პრობლემა
 • იმ შეთხვევაში თუ პროდუქციის გადაცვლის მოთხოვნით კომპანიასთან დაკავშირება მოხდება კურიერის გაშვების შემდეგ, მაშინ გადასაცვლელი პროდუქტის კომპანიის საწყობში დაბრუნებაზე და მასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს.
 • ნივთის უკან დაბრუნების დროს მყიდველმა თან უნდა დაურთოს მისი ყველა აქსესუარი და ასევე შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • პირობების ცვლილება
 • კომპანია , უფლებამოსილია შეიტანოს კორექტივები წინამდებარე პირობებში, საგარანტიო ვალდებულებებსა და სარემონტო ვადებში, მომხმარებელთან შეთანხმების გარეშე.
0
  0
  თქვენი კალათა